Toyota FD30

101

Sức nâng: 3 tấn
Nâng cao: 5 m
Năm sản xuất: 2008
Giá bán: 0966 921 926

102