Toyota FD20

103Sức nâng: 2 tấn
Nâng cao: 5,5 m
Năm sản xuất: 2010
Giá bán: 0966 921 926

104