TCM100D

105Sức nâng : 10 tấn
Nâng cao: 5,5 m
Năm sản xuất: 2008
Giá bán: 0966 921 926

106